FREE SHIPPING ON ORDERS ABOVE € 150
0 Cart
Added to Cart
  You have items in your cart
  You have 1 item in your cart
  Total
  Check Out Continue Shopping


  STAY - webshop

  ALGEMENE VOORWAARDEN

   

  Welkom bij STAY – webshop, 

  1. Gebruik en wijziging van de Algemene Voorwaarden

  • STAY is een bedrijf naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Nationalestraat 49, 2000 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0538.926.258 (hierna ook omschreven als “STAY”, “Wij”, “Ons”, “Onze”)
  • STAY biedt een selectie van de artikelen die beschikbaar zijn in haar offline assortiment ook online aan via haar webshop www.stay-antwerp.be/Webshop (de ‘Site’).
  • Deze pagina bevat de algemene voorwaarden waaronder wij Onze goederen via de Site aanbieden (‘Algemene Voorwaarden’). Al Onze goederen die via de Site worden aangeboden, zijn uitsluitend onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden sluiten de door de Klant zelf aangevoerde algemene voorwaarden uit, ook al zijn deze van een latere datum als de onderhavige Algemene Voorwaarden. Geen enkele andere voorwaarde voor of aanpassing van deze Algemene Voorwaarden is bindend, tenzij die schriftelijk door Ons is goedgekeurd en ondertekend.
  • Klanten aanvaarden deze Algemene Voorwaarden door:
   • het bestellen van Items via de Site;
   • het selecteren van de optie “aanvaarden” op of naast het scherm waarop deze Algemene Voorwaarden weergegeven kunnen worden op de Site;
   • elke andere mogelijke wijze die als stilzwijgende aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden in aanmerking genomen kan worden.
  • Wij behouden Ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen. Wanneer dergelijke aanpassingen zich voordoen, zullen deze op Onze Site publiek gemaakt worden. We kunnen deze wijzigingen steeds verder communiceren via de gebruikersomgeving, e-mail of andere communicatiemogelijkheden. Eventuele wijzigingen worden van kracht niet eerder dan veertien (14) dagen nadat ze publiek gemaakt zijn op Onze Site of op enige andere wijze meegedeeld zijn. Wijzigingen die ingevolge een wetswijziging noodzakelijk zijn, worden onmiddellijk van kracht. Het verder gebruiken van Onze Site na datum waarop deze wijzigingen van kracht werden, geldt als aanvaarding van de nieuwe Algemene Voorwaarden.
   • In deze Algemene Voorwaarden betekent:
    • Ons’ en ‘Wij’: STAY;
    • 'Klant’: de natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden een account aanmaakt op de Site en de Items bestelt;
    • U’: de Klant die gebruik wenst te maken van de diensten van Stay;
    • Account’: het account dat U dient aan te maken op de Site om gebruik te kunnen maken van Onze diensten;
    • Item’: een artikel zoals beschikbaar op de webshop van Stay op het moment van de bestelling via de Site.
   • Titels in deze Algemene Voorwaarden worden enkel gebruikt voor het gemak van verwijzing en hebben geen enkele invloed op de interpretatie en betekenis van de Algemene Voorwaarden.

    

   1. Webshop
   • Om gebruik te kunnen maken van Onze Site, dient U een Account aan te maken door U te registreren op Onze Site. Het aanmaken van deze Account is gratis. U gaat ermee akkoord om correcte, accurate en volledige informatie over Uzelfin te vullen en eventueel bij te werken bij elke wijziging.
   • Het beschermen van de vertrouwelijkheid van Uw Account en wachtwoord, is Uw persoonlijke verantwoordelijkheid. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die uitgevoerd worden onder Uw wachtwoord of Account. U gaat ermee akkoord (1) Stay onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig ongeoorloofd gebruik van Uw wachtwoord of Account of enige andere schending van de beveiliging, en (2) ervoor te zorgen dat U Uw Account afsluit aan het einde van elk bezoek aan Onze Site. Tenzij in geval van opzettelijke of zware fout van Onze kant, zijn Wij niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het foutief of onzorgvuldig gebruik van Uw Account en wachtwoord.
   • Indien U jonger bent dan 18 jaar, kan U gebruik maken van Onze Site, mits toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Indien U jonger bent dan 13 jaar, bent U niet gemachtigd om Onze Site te gebruiken.
   • Stay kan op elk moment Uw account deactiveren en alle gerelateerde informatie en bestanden verwijderen, onder andere indien Wij menen dat U de gebruiksvoorwaarden van Onze Site niet bent nagekomen, indien U niet gehandeld heeft overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden of de gebruiksvoorwaarden of indien U zich gedurende een periode van zes (6) maanden of meer niet aanmeldt op Uw Account. U erkent dat Wij noch tegenover U, noch tegenover enige derde partij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige beëindiging van Uw toegang tot Onze Site of voor het verwijderen van enige informatie of documenten gerelateerd aan Uw Account.
   • Elk vermoeden van fraude, misbruik of illegale activiteiten kan aanleiding geven tot de beëindiging van Uw account en desgevallend tot doorverwijzing naar de bevoegde instanties.
     
   1. De overeenkomst
   • Nadat de Klant zijn persoonlijke gegevens heeft ingevuld en het bestelproces op de Site heeft afgerond, wordt aan de Klant een email gestuurd waarin STAY bevestigt de Items te zullen toesturen binnen de drie (3) tot vijf (5) werkdagen in België en binnen de drie (3) tot zeven (7) werkdagen naar Nederland, Frankrijk en Duitsland, overeenkomstig de door de Klant gekozen leveringsmethode, alsook aangeeft dat door de bestelling van de Items een overeenkomst is tot stand gekomen tussen STAY en de Klant, de Klant de Algemene Voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt en hij begrijpt dat de overeenkomst met Stay een betalingsverplichting met zich meebrengt.
   • Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van de aldus gesloten overeenkomst tussen U en STAY, bepalen Uw gebruik van Onze Site en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen U en STAY. U kan daarnaast ook onderworpen zijn aan aanvullende bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn wanneer U gerelateerde diensten van derden, inhoud van derden of software van derden wenst te gebruiken.

     

    1. Levering
    • De Items worden geleverd op het door de Klant meegedeelde leveringsadres en volgens de door de Klant gekozen levermethode. De Klant is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het leveringsadres.
    • Alle Items die U ontvangt via Onze Site zullen door een derde partij worden aangeleverd.
    • We leveren in Onze standaardverpakking. Speciale verpakkingswensen dienen door U kenbaar gemaakt te worden en kunnen bijkomende kosten met zich meebrengen.
    • Op het moment van de levering dient de Klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst. U dient een bewijs van ontvangst van de geleverde Items te bewaren voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.
    • U dient beschikbaar te zijn om de Items op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging.
    • Wanneer door Uw weigering en/of nalatigheid om de levering in ontvangst te nemen of af te halen de levering of afhaling onredelijk vertraagd wordt, kunnen We, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht waarover We beschikken en zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling, één of alle hierna volgende stappen ondernemen:
     • U de werkelijke opslagkosten en andere daartoe gemaakte kosten aanrekenen;
     • de Overeenkomst annuleren. In dat geval betalen We elk bedrag dat U Ons reeds betaald zou hebben terug, verminderd met de door Ons gemaakte administratiekosten (inclusief die voor de poging tot levering en daaropvolgende retourzending, evenals alle andere opslagkosten, zoals hierboven vermeld).
    • De levering of afhaling wordt geacht onredelijk te zijn vertraagd indien de levering, door toedoen van de Klant, niet heeft kunnen plaatsvinden binnen de veertien (14) dagen volgend op Onze eerste poging om U de Items te bezorgen.

    • De levering of afhaling wordt geacht onredelijk te zijn vertraagd door Ons toedoen indien de levering niet heeft kunnen plaatsvinden binnen de veertien (14) dagen volgend op de door Ons meegedeelde levertermijn.
    • Het met de Items verbonden risico gaat over op de Klant op het moment van de levering van de Items. Vanaf het moment dat het risico overgegaan is op de Klant, draagt de Klant de aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging en vernieling van elk Item.
    • De verzendingskosten van de Items worden gedragen door de Klant, conform te tarieven zoals aangegeven op de Site.
    • Indien een Item een verborgen gebrek zou bevatten, dient U Ons dit binnen de veertien (14) dagen na de ontdekking van het gebrek te melden via hello@stay-antwerp.be. Dergelijke klachten worden niet meer aanvaard één (1) maand na de levering van de Items.

     

    1. Wettelijk herroepingsrecht
    • U heeft het recht om de overeenkomst met STAY zonder opgave van redenen te herroepen binnen de veertien (14) dagen na ontvangst of ophalen van de Items, zonder enige schadevergoeding of boete verschuldigd te zijn. De overeenkomst is op correcte wijze herroepen indien STAY alle geleverde Items binnen de tien (10) dagen nadat U STAY per post aangetekend schrijven of per e-mail naar hello@stay-antwerp.be in kennis heeft gesteld van Uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft ontvangen.
    • In geval van herroeping van de overeenkomst binnen de hogervermelde termijn, verbindt STAY er zich toe om alle door U gedane betalingen, terug te betalen binnen de veertien (14) dagen nadat STAY alle betreffende Items heeft ontvangen. STAY zal de terugbetaling verrichten door middel van de betalingswijze die U gekozen heeft voor de initiële overeenkomst. 
    • De kosten om de Items terug te sturen zijn ten laste van de Klant, behoudens indien de Items verborgen gebreken zouden bevatten, die dienen te worden gemeld overeenkomstig artikel 4 van de Algemene Voorwaarden.
    • STAY kan geen goederen terugnemen indien deze beschadigd zijn door een ongeschikt gebruik, duidelijk gedragen werden, of zich niet meer in de originele verpakking bevinden. In dergelijk geval zal de totale prijs van dergelijke Items aangerekend worden aan de Klant.
    • Ten gevolge van de verspreiding van het Corona virus en het moeilijke ondernemingsklimaat dat daaruit ontstaat, biedt STAY een terugbetaling van geretourneerde Items aan, ofwel in de vorm van een overschrijvin van het bedrag op rekening van de klant, ofwel in de vorm van een tegoedbon die de waarde heeft van de initieel aangekochte goederen. Deze tegoedbon heeft een geldigheid van 6 maanden en kan door de klant zowel voor online (op de webshop) of offline (in de winkel) aankopen gebruikt worden. Eventuele verlenging van die geldigheidsdatum is ten alle tijde mogelijk. Deze laatste wijze van terugbetaling geeft STAY meer financiële ademruimte in deze uitzonderlijke periode van crisis. 
    • Enkel de Klant die tevens een ‘consument’ in de zin van art. I.1, 2° WER is, is gerechtigd om zich op het wettelijk herroepingsrecht, zoals bepaald in dit artikel 5 van de Algemene Voorwaarden, te beroepen.
     
     1. Eigendomsvoorbehoud
     • Elk Item blijft de volle eigendom van STAY totdat de Klant de totaalprijs in hoofdsom van de Items die de Klant behoudt, alle accessoria, zoals interesten, kosten, schadevergoedingen, alsook elke andere openstaande en opeisbare vordering van STAY ten aanzien van de Klant, volledig betaald heeft. Tot zolang mag de Klant op geen enkele manier beschikken over de Items. Dit houdt in dat de Klant de Items niet mag aanwenden als betaalmiddel, mag verpanden of enig ander (zakelijk) recht hierop vestigen. De Klant zal de eventuele eigenaar van zijn (bedrijfs)lokalen, evenals elke andere derde die een zekerheid zou willen nemen of een beslag zou willen leggen op de Items, informeren over het feit dat de Items voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud ten voordele van STAY.
     • De Klant verbindt zich er eveneens toe om STAY onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien een derde beslag zou willen leggen/heeft gelegd op de Items of dreigt enig ander (zakelijk) recht te vestigen op de Items.
     • Het eigendomsvoorbehoud van STAY doet geen afbreuk aan de overdracht van de risico’s aan de Klant vanaf de levering van de Items. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud staat de Klant in voor de bewaring van de geleverde Items in originele staat op een droge en reine plaats en is elke beschadiging en elk verlies, daarin begrepen gevallen van overmacht, te zijnen laste.
       
     1. Tarieven en facturatie
     • De op de Site aangegeven prijzen van de verschillende Items zijn louter indicatief en binden Stay niet. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de Items, zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
     • Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere reële kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie, geven Stay het recht om 80% van de prijs van de Items te wijzigen pro rata van het bedrag waarmee voormelde factoren werden gewijzigd.
     • Indien U voor de bestelling van de Items een factuur zou wensen, kunt u een boodschap schrijven in het vakje ‘Add a note to your order’ op het eind van je bestelling. De factuur wordt na de bestelling van de Items per e-mail nagestuurd op het door U meegedeelde e-mailadres, tenzij U uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven een papieren factuur te willen. Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden houdt de aanvaarding van elektronische facturatie in. U bent gehouden tot een juiste en actuele opgave van het e-mailadres waarnaar de facturen verstuurd mogen worden. U bent zelf verantwoordelijk voor het niet ontvangen van een factuur ingevolge een wijziging van het e-mailadres, ingeval van een technische fout, spamfilter of volle mailbox. Een elektronische factuur wordt geacht ontvangen te zijn op dezelfde dag als die van de verzending.
      • Alle klachten met betrekking tot de facturatie moeten uiterlijk binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum schriftelijk ter kennis gebracht worden aan STAY per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel of via e-mail naar hello@stay-antwerp.be. Elke klacht met betrekking tot een factuur vermeldt steeds de naam van de Klant, de datum, het factuurnummer en de reden(en) voor de betwisting. Indien de factuur niet binnen deze termijn wordt betwist, worden de gegevens op de factuur geacht als juist te zijn erkend door de Klant.
      8. Betaling
      • STAY aanvaardt de volgende betalingsmethoden: betaling middels Debetkaarten (Maestro, Bancontact), Pay Pall of kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express). 
      • U dient de door U gewenste betaalmethode aan te geven tijdens het registratie- en bestelproces op de Site, alsook Uw krediet- of debetkaartgegevens met het oog op de onmiddellijke betaling van de Items.
      • Door het bestellen van de Items garandeert U dat alle details die U aan ons doorgeeft correct zijn, dat de krediet- of debetkaart die U gebruikt U toebehoort en dat u over genoeg tegoed of kredietfaciliteiten beschikt om de kosten van de Items te dekken. We behouden ons het recht voor om uw betalingsdetails te valideren alvorens u de Items toe te sturen.
      • Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover STAY beschikt, is de Klant ingeval van niet -of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per aankoop. Onverminderd het voorgaande behoudt STAY zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

       9. Aansprakelijkheid en overmacht

      • STAY heeft het recht om, tijdelijk of permanent, de Site geheel of gedeeltelijk, met of zonder kennisgeving, te wijzigen of stop te zetten. STAY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een wijziging, schorsing of intrekking van deze dienstverlening. In dergelijk geval zal STAY wel alle lopende bestellingen/overeenkomsten uitvoeren conform deze Algemene Voorwaarden.
      • STAY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schorsing of beëindiging van Uw toegang tot de Site. In dergelijk geval zal STAY wel alle lopende bestellingen/overeenkomsten uitvoeren conform deze Algemene Voorwaarden.
      • STAY treft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het verwijderen of niet opslaan van gegevens of andere inhoud die kan worden bijgehouden of geüpload. STAY behoudt zich het recht voor om Accounts die inactief zijn voor een langere periode te beëindigen. 
      • STAY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van oorzaken buiten haar controle (overmacht). Deze omvatten, niet limitatief, de volgende omstandigheden: oorlog, oproer, terreur, natuurrampen, brand, ontploffing, epidemie, lock-out, gebrek aan of onmogelijkheid om bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport, ernstige verstoring in de beveiliging van het Internet, technische storingen, stakingen van alle aard, onbevoegde toegang en/of binnendringing in de servers van de Site, faling van computers of telefoons, … In een geval van overmacht kan STAY elke overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn beëindigen.
      • Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is Stay niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van enige rechtstreekse schade geleden door de Klant. Stay zal in ieder geval nooit gehouden zijn tot enige vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, daarin begrepen, maar niet beperkt tot winstderving, inkomensderving, omzetverlies, reputatieverlies, verlies van, schade aan of corruptie van data, vorderingen van derden, …
      • Ingeval de door STAY geleverde Items verborgen gebreken zouden vertonen, heeft de Klant recht op het herstel of de vervanging van het Item, tenzij dit onmogelijk of disproportioneel zou blijken.
      • Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke of zware fout, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van STAY beperkt tot maximaal 500 EUR voor alle schadegevallen tesamen.
      • In ieder geval moet elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Onze Site of deze Algemene Voorwaarden, om ontvankelijk te zijn, worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de aanleiding voor de vordering is ontstaan ​​of ontdekt.
      • Deze uitsluitingen doen geen afbreuk aan Uw wettelijke rechten.

        

       10. Overige
        • Indien (een deel van) enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet-afdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht of de openbare orde, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht of de openbare orde. In dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de niet afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
        • Het niet opeisen van een recht onder deze Algemene Voorwaarden of het niet toepassen van een sanctie door Stay houdt geenszins een afstand van recht in.
        • De ondernemingsnaam, logo en de huisstijl zijn merken die STAY toebehoren (gezamenlijk de "STAY Handelsmerken"). Andere STAY producten, servicenamen en logo's die gebruikt en getoond worden via de Site kunnen geregistreerde merken zijn die toebehoren aan hun respectievelijke eigenaars, die mogelijks verbonden zijn met STAY. Niets in deze Algemene Voorwaarden mag worden beschouwd als toekenning, implicatie, uitsluiting, licentie of recht om één ​​van de Stay Handelsmerken getoond via Onze Site te gebruiken zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle goodwill gegenereerd uit het gebruik van de STAY Handelsmerken kan enkel verleend worden via Onze exclusieve toestemming. 
        • Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten en alle vorderingen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden, het gebruik van onze Site, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
        • Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen, alsook alle geschillen met betrekking tot het gebruik van Onze Site, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

          

         Vragen? Zorgen? Suggesties? 

         Neem contact met ons via hello@stay-antwerp.be om eventuele schendingen van deze voorwaarden te melden of indien u vragen heeft over deze voorwaarden of het gebruik van Onze Site.

          

          

          


         STAY - webshop

         GEBRUIKS- EN PRIVACYVOORWAARDEN

          

         Welkom bij STAY – webshop,

          

         1. Gebruik en wijziging van de Gebruiks- en Privacyvoorwaarden
         • STAY is een bedrijf naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Nationalestraat 49, 2000 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0538.926.258 (hierna ook omschreven als “STAY”, “Wij”, “Ons”, “Onze”)
         • STAY biedt een selectie van de artikelen die beschikbaar zijn in haar offline assortiment ook online aan via haar webshop www.stay-antwerp.be/Webshop (de ‘Site’).
         • In deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden betekent:
          • Ons’, ‘Onze’ en ‘Wij’: STAY;
          • 'Gebruiker’ en ‘U’: de natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden de Site betreedt;
          • Account’: het account dat U dient aan te maken op de Site om gebruik te kunnen maken van Onze diensten;
          • Item’: een artikel zoals beschikbaar op de webshop van STAY op het moment van de bestelling via de Site.
         • Deze pagina bevat de gebruiksvoorwaarden die betrekking hebben op de Site, alsook de privacyverklaring van STAY.
         • Door gebruik te maken van deze Site aanvaardt de Gebruiker de hierna volgende Gebruiks- en Privacyvoorwaarden.
         • Wij behouden Ons te allen tijde het recht voor de Gebruiks- en Privacyvoorwaarden voor deze Site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruikers. Het verder gebruik van de Site zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.
         • Wij behouden Ons het recht voor de inhoud van de Site te allen tijde te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts deels dan wel beperkt toegankelijk te stellen, zonder voorafgaande verwittiging van de Gebruiker.
         • Titels in deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden worden enkel gebruikt voor het gemak van verwijzing en hebben geen enkele invloed op de interpretatie en betekenis van de Gebruiks- en Privacyvoorwaarden.
         1. Webshop
         • Om gebruik te kunnen maken van Onze Site, dient U een Account aan te maken door U te registreren op Onze Site. Het aanmaken van deze Account is gratis. U gaat ermee akkoord om correcte, accurate en volledige informatie over Uzelfin te vullen en eventueel bij te werken bij elke wijziging.
         • Het beschermen van de vertrouwelijkheid van Uw Account en wachtwoord, is Uw persoonlijke verantwoordelijkheid. U bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die uitgevoerd worden onder Uw wachtwoord of Account. U gaat ermee akkoord (1) Stay onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig ongeoorloofd gebruik van Uw wachtwoord of Account of enige andere schending van de beveiliging, en (2) ervoor te zorgen dat U Uw Account afsluit aan het einde van elk bezoek aan Onze Site. Tenzij in geval van opzettelijke of zware fout van Onze kant, zijn Wij niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het foutief of onzorgvuldig gebruik van Uw Account en wachtwoord.
         • Indien U jonger bent dan 18 jaar, kan U gebruik maken van Onze Site, mits toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Indien U jonger bent dan 13 jaar, bent U niet gemachtigd om Onze Site te gebruiken.
         • STAY kan op elk moment Uw Account deactiveren en alle gerelateerde informatie en bestanden verwijderen, onder andere indien Wij menen dat U de gebruiksvoorwaarden van Onze Site niet bent nagekomen, indien U niet gehandeld heeft overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden of de gebruiksvoorwaarden of indien U zich gedurende een periode van zes (6) maanden of meer niet aanmeldt op Uw Account. U erkent dat Wij noch tegenover U, noch tegenover enige derde partij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige beëindiging van Uw toegang tot Onze Site of voor het verwijderen van enige informatie of documenten gerelateerd aan Uw Account.
         • Elk vermoeden van fraude, misbruik of illegale activiteiten kan aanleiding geven tot de beëindiging van Uw Account en desgevallend tot doorverwijzing naar de bevoegde instanties.

          3. Gebruikersgedrag
          • Alle informatie, in welke vorm dan ook, zoals, maar niet beperkt tot video’s, afbeeldingen, tekst, software, muziek, geluid, … in verband met Onze Site die U plaatst op sociale media, verstuurt via e-mail of op eender welke andere manier publiek maakt, gebeurt op Uw eigen verantwoordelijkheid.
          • U gaat ermee akkoord Onze Site niet te gebruiken om: 
           • inbreuk te maken op (intellectuele) eigendomsrechten;
           • virussen te verspreiden;
           • computercodes, bestanden of programma’s te onderbreken, vernietigen of beperken in functionaliteit;
           • inbreuk te maken op de privacy of veiligheid van een persoon;
           • ongevraagde of ongeoorloofde reclame te verspreiden zoals promotiemateriaal, commerciële activiteiten, junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespelen, wedstrijden of enig elke andere vorm;
           • onwettige, schadelijke, bedreigende, beledigende, intimiderende, onrechtmatige, gewelddadige, lasterlijke, vulgaire, obscene, pornografische, lasterlijke, racistische, anderszins verwerpelijke of naar het oordeel van Stay aanstootgevende handelingen te stellen of dergelijk materiaal te verspreiden;
           • een andere persoon te beperken of verbieden Onze Site te gebruiken of genieten, of die gebruikers blootstellen aan eventuele schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook.
           • Onze Site, servers of netwerken verbonden met Onze Site te belemmeren of verstoren, of regels, procedures, beleid of reglementen van netwerken verbonden aan deze dienst te overtreden; 
           • zich in te schrijven met persoonlijke informatie van iemand onder de leeftijd van 18 jaar; 
           • e-mailadressen of andere contactinformatie van andere gebruikers te verzamelen en gebruiken; 
           • goederen of diensten te adverteren of aan te bieden voor enig zakelijk doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​om te verkopen of te kopen; 
           • elke criminele activiteit te bevorderen of promoten of (educatieve) informatie te verstrekken over onwettige activiteiten;
           • materiaal of informatie te verkrijgen of trachten te openen via middelen die niet voor dat doel beschikbaar werden gesteld. 
          • Verder is het U niet toegestaan om zich voor te doen als een andere persoon of entiteit, of een valselijk profiel aan te maken of een verwantschap met een vals persoon of entiteit.
          • Stay behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die deze bepaling schendt.

           4. Commercieel gebruik van Onze Site
          • Onze Site dienen enkel en alleen voor Uw persoonlijk gebruik. 
          • Tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld of U hiervoor specifiek gemachtigd bent, gaat U ermee akkoord niets van Onze Site, het gehele gebruik van Onze Site of de toegang tot Onze Site te distribueren, in licentie te geven, uit te voeren, te publiceren, te reproduceren, kopiëren, wijzigen, verkopen, wederverkopen, te exploiteren of te uploaden voor commerciële doeleinden.

           5. Intellectuele eigendomsrechten
          • Onze Site wordt beschermd door verschillende intellectuele eigendomsrechten. Enkel indien voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan ​​door STAY, mag U niets geheel of gedeeltelijk wijzigen, kopiëren, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, afgeleide werken op basis van de Site distribueren of creëren, met uitzondering van Uw eigen gebruikersinhoud.
          • Uw gebruikersinhoud betreft alle informatie die U zelf ingevuld heeft tijdens het registratieproces, zoals Uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kledingstijlvoorkeur, maten, …
          • De ondernemingsnaam, logo en de huisstijl zijn merken die STAY toebehoren (gezamenlijk de "STAY Handelsmerken"). Andere STAY producten, servicenamen en logo's die gebruikt en getoond worden via de Site kunnen geregistreerde merken zijn die toebehoren aan hun respectievelijke eigenaars, die mogelijks verbonden zijn met Stay.
          • Niets in deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden mag worden beschouwd als toekenning, implicatie, uitsluiting, licentie of recht om één ​​van de STAY Handelsmerken getoond via Onze Site te gebruiken zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle goodwill gegenereerd uit het gebruik van STAY Handelsmerken kan enkel verleend worden via Onze exclusieve toestemming. 
          • In verband met Uw gebruik van Onze Site zult U niet deelnemen aan, of gebruik maken van datamining of soortgelijke gegevens verzamelen via bepaalde extractiemethoden. Elk gebruik van Onze Site anders dan hierin specifiek en uitdrukkelijk toegestaan is strikt verboden.
          • De technologie die aan de Site gelinkt is of specifiek in verband daarmee verspreid wordt, is eigendom van STAY en/of Onze partners. U gaat ermee akkoord niets te kopiëren, wijzigen, een afgeleide ervan te bewerkstelligen, onderdelen uiteen te halen of de broncode trachten te ontdekken, verkopen, overdragen, in sublicentie geven of enig gebruikersrecht op Onze Site over te dragen. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn exclusief voorbehouden aan STAY en/of diens partners. 
          • STAY respecteert de intellectuele eigendom van anderen, en Wij vragen aan de gebruikers van Onze Site en Onze klanten hetzelfde te doen. Als U van mening bent dat er op een of andere wijze een inbreuk werd gemaakt op een U toebehorend intellectueel eigendomsrecht, dient U deze inbreuk aan Ons te melden overeenkomstig de hieronder beschreven procedure. 
          • STAY zal Uw klacht te goeder trouw verwerken en onderzoeken. U kunt een vermeende schending van een intellectueel eigendomsrecht melden via mail naar hello@stay-antwerp.be
          • Een rechtsgeldige melding moet schriftelijk zijn en het volgende bevatten: 
           • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of enig andere intellectueel eigendom; 
           • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; 
           • een beschrijving van Uw met intellectueel eigendomsrecht beschermd werk waarvan U beweert dat Wij/een gebruiker van Onze Site het overtreden; 
           • een beschrijving van het materiaal dat wordt overtreden, met voldoende detail zodat We het kunnen terugvinden binnen Onze Site; 
           • een verklaring dat U oprecht meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan ​​door het intellectuele eigendomsrecht van de eigenaar, zijn licentiehouder of de wet; 
           • een verklaring dat de door U meegedeelde informatie accuraat is en dat U de eigenaar bent van het intellectuele eigendomsrecht of tenminste bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten. 
                    6. Websites van derden
          • Door Ons goedgekeurde derden kunnen links naar Onze Site aanbieden op bepaalde bronnen en sites op het Internet. STAY heeft geen controle over dergelijke sites en bronnen en is daardoor niet verantwoordelijk voor dergelijke sites of bronnen. Bovendien verleent STAY geen goedkeuring tot dergelijke sites en bronnen. STAY is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of verlies (beweerdelijk) veroorzaakt door of in verband met het gebruik van goederen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke sites of bronnen. 
          • Zonder Onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, mag U (een deel van) onze Site niet op Uw eigen website of op die van een andere persoon plaatsen. U mag daarentegen wel een link op Uw website naar de homepage van onze Site plaatsen onder de volgende voorwaarden:
           • U doet dit op een eerlijke en legale manier;
           • U beschadigt onze reputatie niet en maakt er geen misbruik van;
           • tenzij U daar uitdrukkelijke toestemming voor gekregen heeft van Ons, geeft U geen enkele garanties of verklaringen over Ons, Onze Site of de Items;
           • U zegt geen onjuiste, misleidende, denigrerende of beledigende dingen over Ons, Onze Site of Onze producten;
           • tenzij het effectief zo is, of indien U daar uitdrukkelijke toestemming voor gekregen heeft van Ons, mag u niet zeggen, noch suggereren dat wij Uw website onderschrijven of er mee geassocieerd zijn.
                    7. Afwijzing van garanties
           • Het gebruik van de Site is steeds op eigen risico. STAY geeft geen enkele garantie dat (i) de Site aan Uw eisen zal voldoen, (ii) de Site ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, (iii) de kwaliteit van de kleren, producten, diensten, informatie of ander materiaal aangekocht via Onze Site volledig aan Uw verwachtingen zal voldoen. 
           • We kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien de toegang tot de Site tijdelijk of voor altijd geschorst of ingetrokken wordt, met of zonder voorafgaande kennisgeving, voor welke reden dan ook, daarin begrepen maar niet beperkt tot updates aan de Site.
           • We garanderen niet dat de Site compatibel zal zijn met al Uw hardware en software. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan, virussen of andere codes die invloed kunnen hebben, software of andere gegevens ten gevolge van Uw toegang tot of het gebruik van de Site.

            8. Gebruikersgeschillen
           • Alleen U bent verantwoordelijk voor interacties met andere gebruikers in verband met Onze Site en STAY zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid in dit verband hebben. STAY behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om op enige wijze betrokken te zijn bij geschillen tussen U en een andere gebruiker van Onze Site.
                     9.Privacy
           • Doordat de Gebruiker het registratie- en bestelproces doorloopt, verzamelt STAY persoonlijke gegevens van de Gebruiker, zoals: naam, geboortedatum, , adres, telefoonnummer, e-mailadres,… Zoals hoger aangegeven, zal Stay ook financiële gegevens van de Gebruiker verzamelen, zoals het kredietkaartnummer en/of het bankrekeningnummer. Door het registratie- en bestelproces af te ronden, verleent U Ons de uitdrukkelijke toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden.
           • STAY zal de persoonsgegevens van de Gebruiker enkel gebruiken voor zover als nodig om Onze diensten performant te kunnen verrichten. STAY zal de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meedelen aan derden (tenzij aan geassocieerde partners) zonder de toestemming van de Gebruiker. STAY houdt de persoonlijke gegevens van de Gebruiker bij voor zover als nodig voor de verwezenlijking voor de doelen waarvoor de persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt werden. Dit houdt ook marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantenrelatie in.
           • STAY verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens en met deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden.
           • U heeft het recht om toegang tot en correctie van Uw persoonlijke gegevens in Onze bestanden te vragen. U heeft het recht om Uw persoonlijke gegevens op elk ogenblik en zo vaak als nodig aan te passen op Onze Site. Indien U assistentie nodig heeft of vragen heeft aangaande uw toegang tot of het aanpassen van Uw persoonlijke gegevens, kunt U Onze klantendienst per e-mail contacteren op hello@stay-antwerp.be.

                     10. Overige

           • Alle overeenkomsten waarop deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten en alle vorderingen die voortvloeien uit de Gebruiks- en Privacyvoorwaarden, het gebruik van onze Site, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
           • Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden zijn onderworpen, alsook alle geschillen met betrekking tot het gebruik van Onze Site, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.
           • Indien (een deel van) enige bepaling van deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden niet-afdwingbaar of strijdig zou zijn met een bepaling van dwingend recht of de openbare orde, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen van deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht of de openbare orde. In dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de niet afdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
           • Het niet opeisen van een recht onder deze Gebruiks- en Privacyvoorwaarden of het niet toepassen van een sanctie door Stay houdt geenszins een afstand van recht in.

             

            Vragen? Zorgen? Suggesties? 

            Neem contact met ons via hello@stay-antwerp.be om eventuele schendingen van deze voorwaarden te melden of indien u vragen heeft over deze voorwaarden of het gebruik van Onze Site.